Goed bestuur, ofwel good governance, is een lastig begrip. Het betekent namelijk verschillende dingen voor verschillende organisaties.

Bij Bureau La Poutre hanteren wij 7 principes van goed bestuur, kort samengevat met de volgende begrippen: transparantie, participatie, draagvlakcreatie, prestatie, legitimiteit, lerende organisatie en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn gebaseerd op nationale en internationale codes van goed bestuur, waaronder de internationale standaard van de Verenigde Naties. Daarnaast hebben wij deze codes gecombineerd met de regels van organisatie- en cultuurontwikkeling. Een optimale combinatie die ervoor zorgt dat binnen de Goed Bestuur scan vooruitgang en ontwikkeling voorop staat.

7 zaken die u in uw organisatie moet toepassen om echt goed te besturen

Wilt u de code goed bestuur In uw organisatie niet alleen toepassen maar ook een goed bestuurde organisatie zijn?
Wilt u een open transparante organisatie zijn waar iedereen trots op kan zijn? Pas dan de 7 principes van goed bestuur echt toe totdat goed bestuur doorleefd en doorvoeld is in uw organisatie.

Transparantie

De informatie van organisaties moet vrij en toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden, waaronder stakeholders, werknemers, klanten en burgers. Tegelijkertijd wordt de vereiste vertrouwelijkheid, privacy en veiligheid gerespecteerd. Het besluitvormingsproces in de organisatie vindt op een onderbouwde en transparante manier plaats. Het management vervult een voorbeeldfunctie, waarbij een open en eerlijk team (intern en extern) gestimuleerd wordt. Een mooi voorbeeld van een moderne transparante organisatie is telecomaanbieder Voys. Bij Voys zijn de facturen tot in het kleinste detail online te bekijken en kunnen klanten de organisatie onaangekondigd binnen lopen om een kijkje te nemen. Ze krijgen dan letterlijk toegang tot de belangrijkste data.  In deze organisatie staan eerlijkheid en openheid zozeer voorop, dat zelfs fouten met de klant worden gedeeld. Een hoog niveau van transparantie zorgt ervoor dat organisaties van fouten kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.

Participatie

Om participatie in een organisatie te realiseren is de organisatie goed geïnformeerd en georganiseerd. Werknemers, stakeholders, klanten, burgers en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om vanuit hun geëigende rol betrokken te zijn bij het opzetten of veranderen van procedures, strategieën en beleid. Tevens geeft het management aan op welke wijze de betrokkenheid kan worden vormgegeven en schept zij hiervoor de (juridische) kaders. Ook bepaalt het management of en hoe de gegeven input wordt verwerkt en geeft zij hierover een terugkoppeling.

Draagvlakcreatie

Goed bestuur vereist bemiddeling tussen de verschillende belangen binnen een organisatie en de belangen van burgers, klanten en andere belanghebbenden. Door het creëren van draagvlak wordt het best mogelijke resultaat bereikt. Daarnaast vergt dit een duidelijke en brede langetermijnstrategie, die zich onder meer richt op een duurzame ontwikkeling met permanente aandacht voor verbeteringen. Deze strategie wordt duidelijk intern en extern gecommuniceerd.

Prestatie

De organisatie heeft een heldere visie en langetermijnstrategie. Programma’s en projecten produceren resultaten die in lijn zijn met de uitgezette strategie. De ingezette middelen worden effectief en efficiënt gebruikt. Daarnaast neemt het management van de organisatie besluiten die nodig zijn om de gezette doelen te behalen.

Legitimiteit

Het management neemt op het juiste niveau besluiten overeenkomend met zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Toezichthouders vervullen daarin hun geëigende rol. De besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De aanwezigheid van een goed juridisch kader garandeert dit.

Lerende organisatie

Binnen de organisatie is er toezicht op het functioneren van het management en het managementteam. Het management creëert een cultuur waar steeds nieuwe ervaring wordt opgedaan en wordt geleerd van gemaakte fouten. Hierin vervult het zelf een voorbeeldfunctie. De organisatie staat open voor zorgen geuit door werknemers, stakeholders, klanten, burgers en andere betrokkenen (o.m. via een klachtenprocedure en klokkenluidersregeling).

Verantwoordelijkheid

Het management wordt verantwoordelijk gehouden voor hun functioneren door toezichthouders, werknemers, stakeholders, klanten, burgers en andere betrokkenen. Verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie duidelijk vastgelegd. Er is een cultuur waarin werknemers de vrijheid hebben binnen de organisatie kritiek te uiten.

goed-bestuur

Waarom zou mijn organisatie Goed Bestuur willen gebruiken?

De bovengenoemde 7 principes zijn duidelijke maatstaven die in de praktijk kunnen worden gemeten en toegepast. De meting geeft inzage in de mate waarin de organisatie deze principes serieus neemt.

De winst die organisaties uit deze meting kunnen halen is uitermate waardevol:

  • Verhoging van legitimiteit: het risico op maatschappelijke onvrede over besteding van belastinggeld wordt aanzienlijk verminderd;
  • Verhoging van het democratisch gehalte: organisaties handelen in het belang van de burger, de klant en andere relevante belanghebbenden;
  • Organisaties kunnen gemakkelijker en beter verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde kwaliteit;
  • Positief effect op het publiek imago: organisaties kunnen door Goed Bestuur aantonen dat ze hun zaken goed op orde hebben.

Geeft u leiding aan een bedrijf of organisatie en wilt u kijken hoe u scoort op Goed Bestuur en hoe u het beter kunt doen? Neem dan contact met ons op, en maak een vrijblijvende afspraak.